Preloader image

Kwaliteit van het energielabel

 

Uit de monitoringrapportage van de kwaliteitscontrole van energielabels over het jaar 2021 blijkt dat 84,3% van alle woninglabels en 87,5% van alle utiliteitslabels in het nieuwe NTA8800 methode van goede kwaliteit zijn.

 

Met een percentage kritieke afwijkingen van 15,7% bij woningen en 12,5% bij de utiliteitsbouw vind ik de uitkomsten van de rapportage, gegeven de steeds belangrijkere rol die het energielabel speelt in het economisch verkeer en bij normering van utiliteitsgebouwen en woningen, echter nog onder de maat. Bij 7% van de woningen en 8% van de utiliteitsgebouwen is vanwege de kritieke afwijking ook de energielabelklasse verkeerd.Daarom komt minister Hugo de Jonge met verbetermaatregelen waarmee hij het percentage met een kritieke afwijking in 2023 wil terugdringen tot maximaal 10% conform de richtlijnen van de European Performance of Building Directive (EPBD) en het percentage met een verkeerde labelklasse terugdringen tot maximaal 5%. Met de voorgenomen verbeteringen wordt toegewerkt naar dit doel en een betrouwbaar energielabel dat voldoet aan de verwachtingen van gebouweigenaren, woningeigenaren en huurders.

 

In de monitoring van het kwaliteitsborgingsysteem wordt onderscheid gemaakt tussen energieprestatierapporten gebaseerd op een basisopname of een detailopname. De monitoring laat zien dat het percentage kritieke afwijkingen het hoogst is bij een basisopname, namelijk 15,7% voor woningen en 12,5% voor utiliteit. Bij een detailopname is het percentage kritieke afwijkingen beduidend lager, namelijk 6,3% voor zowel woningen als voor utiliteit.

In ongeveer de helft van de gevallen van kritieke afwijkingen is de fout in de berekende waarde van de energieprestatie-indicator die de labelklasse bepaalt dermate klein, dat de weergegeven labelklasse op het energieprestatierapport wel correct is. Hierdoor is bij circa 7% van de woningen de labelklasse verkeerd en bij utiliteit voor circa 8% van de gebouwen.

Het percentage kritieke afwijkingen is voor woningen hoger dan in voorgaande jaren en voor utiliteit lager. De basisopname is geschikt voor het bepalen van de energieprestatie van bestaande gebouwen en het daaraan gekoppelde energielabel. De detailmethode is verplicht bij nieuwbouw en renovaties, daarbij worden meer gedetailleerde gegevens ingevoerd.

 

Bij de interpretatie van bovenstaande cijfers moet in het oog gehouden worden dat 2021 een bijzonder jaar was met de invoering van de nieuwe energielabel systematiek conform de NTA8800 per 1 januari 2021 en de tussentijdse wijziging van de opnameprotocollen. Door deze wijzigingen moesten veel energieadviseurs nog bekend worden met de nieuwe methodiek.

 

De maatregelen die in het verleden genomen zijn, zoals een verplichte opfriscursus voor de adviseurs gevolgd door een examen, of aangescherpte voorschriften in de beoordelingsrichtlijn (BRL9500) ten aanzien van de kwaliteitsborging, hebben nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Er zijn ingrijpendere maatregelen nodig. Samen met de systeembeheerder InstallQ, de Technische Commissie 9500 en het Centraal College van Deskundigen van InstallQ zijn daarom aanvullende kwaliteit verhogende maatregelen geïnventariseerd die worden uitgewerkt.

 

De rode draad van de aanvullende maatregelen is dat de prestaties van de adviseur scherper gemonitord gaan worden. Dit gebeurt onder andere door binnen de steekproef meer focus te leggen op slecht presterende adviseurs, door de tijd te verkorten tussen het opstellen van het energielabel en de controle en door het oprichten van een loket voor opdrachtgevers en adviseurs die een vraag of klacht hebben over het kwaliteitsborgingsysteem. Dit is een greep uit een groter pakket maatregelen dat momenteel wordt uitgewerkt en die vanaf 1 januari 2023 geïmplementeerd worden in de beoordelingsrichtlijnen (BRL9500).

 

Daarnaast wordt binnen het EPG-stelsel onder andere gewerkt aan het verduidelijken van de opnameprotocollen voor energieadviseurs en wordt het aantal minder significante invoerparameters in de NTA8800 teruggebracht, ook dit kan een positief effect hebben op de kwaliteit en eenduidigheid van energielabels.

 

Er is ook opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het kwaliteitsborgingsysteem met als doel te inventariseren of er zaken zijn die buiten het zicht van het kwaliteitsborgingsysteem en de monitoringsrapportage vallen.

 

Kwaliteit heeft een prijs. Dat geldt voor alle producten en zo ook voor het energielabel. Een foutloos systeem brengt hoge kosten met zich mee voor opdrachtgevers voor het opstellen van een label. Bij de overweging om bovengenoemde maatregelen wel of niet door te voeren wordt meegenomen dat maatregelen niet mogen leiden tot een aanzienlijk hogere prijs van het energielabel. Het kwaliteitsborgingsysteem moet zorgen voor continue verbetering van de kwaliteit, voor minder afwijkingen, voor meer duidelijkheid bij energieadviseurs en zal daarmee leiden tot een efficiënter stelsel.

 

Lees de complete kamerbrief over het energielabel.

 

We zijn apetrots op onze klanten!