Preloader image

Energielabel verplicht vanaf 1 januari 2013

Update 20 november 2012. Onderstaand wetsvoorstel is, tegen de verwachtingen van het kabinet in, weggestemd in de Tweede Kamer. Het kabinet zal met een nieuw voorstel komen. Naar onze verwachting duurt dit zeker een half jaar tot een jaar. Zodra er meer bekend is, zullen wij u dit via onze nieuwsbrief laten weten.

 

Najaar 2012

 

Verwachte wijzigingen energielabel 2013

 

Het energielabel is reeds verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen, maar de sanctie op het niet nakomen van deze wet ontbreekt nog. Het kabinet heeft in een wetsvoorstel aan de Kamer voorgelegd sancties op te leggen als het label ontbreekt. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

 

Met nieuwe wet voldoen aan Europese regelgeving

 

Het wetsvoorstel dient om in Nederland te voldoen aan de herziene Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Meer informatie over deze richtlijn staat in het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving.

 

Tijdstraject en inwerkingtreding wet

 

Op 27 juni 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld. Tijdens dit debat zijn 2 voorstellen tot wijziging van de wet (amendementen) ingediend.

Deze voorstellen worden nog voor de zomer voorgelegd aan de Raad van State om te controleren of ze niet strijdig zijn met de Europese richtlijn. Daarna wordt het wetsvoorstel, inclusief mogelijke wijzigingen, opnieuw besproken in de Tweede Kamer.

Nadat het (mogelijk gewijzigde) wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, zal de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel uitspreken. Op dit moment bestaat nog geen zekerheid over de datum van inwerkingtreding van de wet. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar de wet op 1 januari 2013 in te laten gaan.

 

Wat er gaat veranderen voor eigenaren, kopers, verhuurders en huurders

 

Vanaf het moment dat de nieuwe wet ongewijzigd ingaat, zal:

  • De notaris de akte van levering niet mogen passeren, zolang er geen energielabel is. Door deze sanctie wordt de verplichting tot het hebben van een energielabel nageleefd. Die verplichting geldt al sinds 2008. Makelaars en notarissen spelen een rol in het vroegtijdig informeren over het verplichte energielabel, zodat de verkoop niet hoeft te worden opgehouden.
  • Een huurder in de vrije sector maandelijks 10% minder huur hoeven te betalen zolang de verhuurder geen energielabel overhandigt. Deze regel geldt ook voor huurders van utiliteitsgebouwen, zoals winkels en kantoren. Verhuurders worden zo extra gestimuleerd om een energielabel aan te vragen.
  • Bij verkoop of verhuur van appartementen zowel een individueel als een collectief energielabel toegestaan zijn. Een Vereniging van Eigenaren (VVE) kan een collectief label aanvragen voor het hele complex. Voorwaarde is dan wel dat de appartementen technisch en bouwkundig voldoende op elkaar lijken.
  • Bij verkoop of verhuur van een gebouw jonger dan 10 jaar nu ook een energielabel verplicht zijn. Het overhandigen van een EPC berekening volstaat niet langer.
  • Bij het te koop of te huur aanbieden van een gebouw, de klasse van het energielabel vermeld moeten worden in commerciële advertenties, indien een label aanwezig is. Dit geldt ook voor advertenties op internet.
  • Het label, indien aanwezig, zichtbaar moeten zijn in publieke gebouwen groter dan 500m2. Bijvoorbeeld winkels en banken. Alle gebouwen waarvan een overheid meer dan 500 m2 in gebruik heeft, moeten een energielabel hebben.
  • Dit geen gevolgen hebben voor sociale huurwoningen (gereguleerde huurwoningen). In deze sector is het energielabel namelijk onderdeel van het WWS. Dat wil zeggen dat de energieprestatie van de woning al meetelt bij het vaststellen van de maximale huurprijs.

Neem contact met ons op voor meer informatie en de laatste stand van zaken.

 

We zijn apetrots op onze klanten!