In Nederland kan men nauwelijks iets slopen, bouwen of ontwikkelen of er is een vergunning voor nodig. Scholen, energiecentrales, gemalen, stations, buurthuizen, culturele centra, parkeergarages … ze zijn allemaal gebouwd met een bouw- of omgevingsvergunning. U kunt (vrijwel) nooit bouwen, renoveren, verbouwen of slopen en nieuw bouwen zonder vergunning. Het begon in 1901 met bouwvoorschriften (Woningwet). In 1962 kwam de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Nu geldt de Wet ruimtelijke ordening. Belangrijk onderdeel daarvan is het bestemmingsplan. Anno 2015 heeft elke m2 in ons land een bestemming. Als u als VVE groot onderhoud wil uitvoeren en tegelijk een lift in uw gebouw wil aanbrengen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Geen passende bestemming?

Wilt u uw gebouw uitbreiden op een stuk grond dat bijvoorbeeld de bestemming ‘Groen’ heeft dan moet u de gemeente vragen het bestemmingsplan te herzien, in elk geval partieel (gedeeltelijke herziening). U wilt immers afwijken van de geldende bestemming.

Dan krijgt u te maken met een planprocedure. U start met een vooroverleg met de gemeente. Doorgaans vinden de eerste gesprekken op ambtelijk niveau plaats. Soms wordt in deze fase een keer de wethouder Ruimtelijke Ordening om zijn/haar mening gevraagd. Daarna volgt een voorontwerp-bestemmingsplan. Dat plan wordt openbaar gemaakt en iedereen, ook uw buren, kan zo’n plan bekritiseren bij de gemeente.

Aan het eind van de rit biedt het College van Burgemeester en Wethouders een ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad aan. Deze raad beslist of hij met het plan akkoord gaat. Zo ja, dan krijgt u uw omgevingsvergunning. Dan kunt u wooncomplex renoveren, of slopen en door één of meerdere andere woongebouwen of woonvoorzieningen voor een zorginstelling realiseren.

Breuers & Cobelens helpt bij ruimtelijke ordening

Het klinkt simpel en dat is het ook als u de weg weet. Vaak is de wijze waarop u uw plannen aan de gemeente voorlegt bijna nog belangrijker dan het plan zelf. Gebruik de juiste woorden en streef naar een samenwerking. Wat zijn de belangen van de gemeente en de omwonenden? Breuers & Cobelens helpt u graag. Breuers & Cobelens spreekt de taal van de ambtenaar ruimtelijke ordening en kent er inmiddels velen persoonlijk. Vraag Breuers & Cobelens om hulp vanaf het eerste moment. Dat bespaart u uiteindelijk tijd en geld. We zullen samen met u kijken wat de mogelijkheden binnen de ruimtelijke plannen zijn. Zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau.

Neem contact op met Breuers & Cobelens voor meer informatie!