Als u bouw- of verbouwplannen heeft dan passen uw ideeën niet altijd bij de bestaande bestemmingsplannen. Zodra uw bouwplan hiervan afwijkt dan kunt u bij de gemeente vragen om aanpassing van het huidige bestemmingsplan. U komt dan terecht in een planprocedure, die van start gaat met een vooroverleg met de gemeente. Doorgaans voert u eerst gesprekken met een ambtenaar Ruimtelijke Ordening, waarna een voorontwerp-bestemmingsplan volgt.
Dit plan wordt openbaar gemaakt zodat iedereen het kan bekijken. Vervolgens kan een ieder die erop tegen is dit kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Aan het eind van de rit biedt het College van Burgemeester en Wethouders een ontwerpbestemmingsplan aan bij de gemeenteraad. Deze raad beslist uiteindelijk of er een akkoord komt voor de plannen. Zo ja dan krijgt u een omgevingsvergunning, en kunnen uw woonwensen en bouwplannen gerealiseerd worden.